Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική
Τμήμα φαρμακοκινητικής/φαρμακοδυναμικής αντινεοπλασματικών φαρμάκων
There are no translations available.

Η φαρμακοκινητική είναι η μελέτη του χρόνου χορήγησης μιας φαρμακευτικής αγωγής και των επιπέδων των μεταβολιτών σε διάφορα σωματικά υγρά και ιστούς.

Περιλαμβάνει τον/την :

 • Απορρόφηση
 • Κατανομή
 • Μεταβολισμό
 • Αποβολή / Κάθαρση

του φαρμάκου, μπορεί να θεωρηθεί σαν η επίδραση του σώματος στο φάρμακο.Τα περισσότερα αντινεοπλασματικά φάρμακα χορηγούνται ενδοφλεβίως οπότε δεν εγείρουν θεραπευτικά ζητήματα.

Η Μονάδα ΜyOncotherapy παρέχει φαρμακοκινητικές αναλύσεις ανα ογκολογικό ασθενή ανά αντινεοπλασματικό φάρμακο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες μελετώντας τις εξής κλινικές παραμέτρους: AUC,C(t),CI,Css,T1/2,Vd.

Σε συνεργασία με τον ογκολόγο-παθολόγο ο υπεύθυνος της Μονάδας, βάσει των φαρμακοκινητικών αναλύσεων από το περιφερικό αίμα του ογκολογικού ασθενή εξατομικεύει την δόση του αντινεοπλασματικού φαρμάκου προς αποφυγή τοξικών ή/και θανατηφόρων επιδράσεων. Ανάλογα με τη χορηγούμενη δόση και τη συχνότητα χορήγησης, τα επίπεδα του αντινεοπλασματικού φαρμάκου στο αίμα μπορεί να είναι:

 • Υποθεραπευτικά
 • Θεραπευτικά
 • Τοξικά
 • Θανατηφόρα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος των εξατομικευμένων φαρμακοκινητικών αναλύσεων επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της Μονάδας.

Η φαρμακοδυναμική μελετά την φαρμακευτική επίδραση ή ανταπόκριση σε κυτταρικό επίπεδο δηλαδή την εξειδικευμένη δράση του αντινεοπλασματικού παράγοντα επί του καρκινικού κυττάρου εντός του οργανισμού.

Περιλαμβάνει:

 • Tην πρόσληψη του φαρμάκου από τα κύτταρα
 • Τον ενδοκυττάριο μεταβολισμό
 • Την εξειδικευμένη σύνδεση με μοριακούς στόχους
 • Την ανάπτυξη της φαρμακοανθεκτικότητας βάσει κυτταρικών μηχανισμών
 • Το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης δύο η περισσότερων φαρμάκων που μπορεί να είναι αθροιστικό, συνεργιστικό ή και ανταγωνιστικό επηρεάζοντας σημαντικά την αντικαρκινική φαρμακολογική ενέργεια.

Η ανταπόκριση ή κλινική τοξικότητα από τα αντινεοπλασματικά φάρμακα σχετικά με τις προηγούμενες παραμέτρους δεν εξηγούνται από τις φαρμακοκινητικές αναλύσεις.

Οι παράγοντες μέσα στον κάθε ασθενή που μπορεί να προκαλούν την ποικιλία στην φαρμακοκινητική, την τοξικότητα και την απόκριση είναι ελάχιστα κατανοητοί. Η συνήθης προσέγγιση είναι να χρησιμοποιείται μία καθιερωμένη αρχική δόση σε mg/m2 και να τροποποιηθούν οι επόμενες δόσεις με βάση την παρατηρούμενη τοξικότητα.

MyOncotherapy

Πηγή: Nature Reviews - Cancer

Λόγω της απουσίας μίας απευθείας συσχέτισης μεταξύ της συγκέντρωσης του αντινεοπλασματικού παράγοντα στο αίμα και την ανταπόκριση του όγκου ή την τοξικότητα σε φυσιολογικό ιστό στην καθημερινή κλινική πρακτική, η Μονάδα Μyoncotherapy κατ’ εντολή του θεράποντος ιατρού, παρέχει στον ογκολογικό ασθενή τη δυνατότητα της τακτικής παρακολούθησης της συγκέντρωσης του αντινεοπλασματικού φαρμάκου και την ρύθμιση της δοσολογίας χημειοθεραπείας κατά περίπτωση με σκοπό την επίτευξη της επιθυμητής Css στο πλάσμα, βάσει καθιερωμένων προτύπων φαρμακοκινητικής/φαρμακοδυναμικής, περιορίζοντας την κλινική τοξικότητα και αυξάνοντας την ανταπόκριση.

MyOncotherapy

Γενικό σχήμα του μοντέλου φαρμακοκινητικής/φαρμακοδυναμικής. Το μοντέλο αυτό συνδυάζει ένα μοντέλο φαρμακοκινητικής που περιγράφει τη χρονική πορεία του φαρμάκου στο πλάσμα και ένα μοντέλο φαρμακοδυναμικής που σχετίζει τη συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα με το αποτέλεσμα του φαρμάκου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ρύθμιση της δοσολογίας χημειοθεραπείας για τον κάθε ασθενή, τον θεραπευτικό έλεγχο του φαρμακου και το κόστος των εξατομικευμένων φαρμακοκινητικών/φαρμακοδυναμικών αναλύσεων επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της Μονάδας.